0724 371 051; 031.426.08.85
·
rnpm@regesta.ro
·
Luni-Vineri: 11:00 – 20:00

Înscrierea în RNPM a titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată

Noutăți explicate

Legea nr. 196/2020, intrată în vigoare în data de 11.09.2020 și modificând Legea nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliară, a adus elemente de noutate și în ceea ce privește punerea în executare silită a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt potrivit legii valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, legiuitorul instituind obligația înscrierii acestora în Registrul National de Publicitate Mobiliară, anterior punerii în executare silită.

Obligația înscrierii în RNPM a acestui tip de titlu executoriu, incumbă creditorului care, potrivit art. 664 alin. (4) din Codul de procedură civilă, va atașa la cererea de executare: „titlul executoriu (...), precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege”, în cea din urmă categorie intrând „avizul specific”- înscris constatator al operațiunii cerute de legiuitor, respectiv înscrierea titlului executoriu în RNPM.

Verificarea îndeplinirii acestei condiții este analizată potrivit codului de procedură civilă prin două filtre, unul fiind executorul judecătoresc care prin încheiere va dispune înregistrarea cererii de executare și deschiderea dosarului de executare sau va refuza motivat deschiderea procedurii de executare. (art. 665 Cod procedură civilă)

Cel de-al doilea filtru îl reprezintă instanța de executare investită să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite, acesta având posibilitatea să respingă cererea de încuviințare a executării silite, când privește titluri executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată, dacă nu a fost îndeplinită, prealabil punerii în executare silită, condiția înscrierii titlului executoriu în Registrul National de Publicitate Mobiliara. (art. 666 alin. 5 Cod procedură civilă).

Acest înscris constatator trebuie verificat, prin analizarea nu numai a existenței unui „aviz de înscriere” dar și dacă acesta este întocmit anterior punerii în executare silită, dacă respectă exigențele Ordinului nr. 3431/C din 19 august 2019 și dacă reflectă operațiunea impusă de legiuitor.

Înscrisul constatator al operațiunii cerute de art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018, în cazul punerii în executare silită, este forma tipărită a unui „Aviz Specific – Aviz inițial” (art. 1 alin. (4) pct. 1 din Legea nr. 297/2018) și care trebuie să conțină informațiile privind titlul executoriu (numele și calitatea părților, data și tipul actului), respectiv, privind avizul (data înscrierii și a expirării, numărul de identificare, tipul și destinația). Model aviz aici.

Fiecare dintre înscrierile efectuate în RNPM sunt detaliat reglementate atât prin câmpurile/ rubricile care trebuie completate de agent/operator când efectuează înscrierea dar și prin tipizarea formularelor utilizate, conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019.

Ceea ce ne interesează în prezentul articol este selectarea destinației „publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată”, această destinație urmând să figureze și pe forma tipărită al avizului care se atașează de către creditor cererii de executare, niciuna dintre celelalte cazuri de publicitate nu poate complini cerința din art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018, întrucât acestea privesc situații juridice diferite, iar potrivit Anexei nr. 26 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019, solicitantul poate bifa o singură destinație, iar la secțiunea a III-a pct.13 este prevăzută „destinația înscrierii ce urmează a fi efectuată” respectiv „publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată”.

În cazul în care în avizul de înscriere atașat cererii de executare, la rubrica ˝destinație˝ figurează o altă categorie de înscriere decât „publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată”, condiția impusă de art. 4 alin. 3 din Legea nr. 297/2018, nu este îndeplinită.

În mod similar, orice neconcordanță între conținutul înscrisului sub semnătură privată și datele din avizul de înscriere, conduce la neîndeplinirea condiției impuse de art.4 alin. 3 din Legea nr.297/2018.

Este important de înțeles că această cerință de publicitate a titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată nu este o simplă operațiune birocratică, iar sancționarea nerespectării formei (așa cum am descris-o) nu constituie un formalism excesiv, întrucât forma este impusă prin Legea nr.297/2018 care la art.34 alin.(11) prevede că „Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată (...) în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.” (Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019)

Ne dorim ca acest articol să servească nu numai participanților la procedura de executare silită, dar și altor operatori/agenți care efectuează înscrieri în Registru pentru realizarea publicității titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată, fiind notorie împrejurarea că, după modificarea art.4 alin.3 din Legea nr.297/2018, s-au efectuat în mod incorect înscrieri în Registru a mai multor avize având ca obiect „publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată”.

Astfel, nerespectarea formei conduce la eludarea scopului pentru care legiuitorul a impus această obligație, respectiv aducerea la cunoștința publică a eventualei puneri în executare silită, întrucât, așa cum înscrierea avizelor se face pe categorii, în mod corelativ și posibilitatea de căutare în RNPM este limitată la aceleași categorii de înscrieri.

Importanța funcției de căutare în Registru este adesea neglijată, însă utilitatea ei în materia titlurilor executorii, este de necontestat spre exemplu, nu numai în relațiile economice dintre partenerii care utilizează titlurile de credit (fiind utilă o verificare a istoricului emitentului în ceea ce privește executarea silită a acestui tip de titluri executorii), dar și în prevenirea creșterii numărului de credite neperformante, prin verificări în Registru anterior acordării creditului.

Astfel, spre exemplu, dacă un potențial creditor dorește să evalueze comportamentul la plată pentru cunoașterea clientului, capacitatea de rambursare a creditului sau gradul de îndatorare, va accesa RNPM - https://mj.rnpm.ro/ la rubrica „Căutare aviz”, selectând tipul de aviz – „Aviz specific” și „destinația înscrierii” – „publicitatea titlurilor executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată”.
Or dacă înscrierea nu respectă parametri arătați, în mod evident căutarea nu va releva un răspuns real, inducând în eroare solicitantul căutării, cu privire la evaluarea riscului de creditare, iar pentru debitor se creează o situație favorabilă injustă eludând în acest fel scopul publicității impus de legiuitor prin de art.4 alin. 3 din Legea nr.297/2018.

Așa cum am arătat în precedent, nerespectarea formei avizului poate fi sancționată de executorul judecătoresc sau de instanța de executare prin refuzarea deschiderii procedurii de executare respectiv prin respingerea cererii de încuviințare a executării silite, însă acestea nu exclud culpa agentului sau a operatorului care a efectuat înscrierea respectivă, aceste obligații fiind prevăzute în mod expres în sarcina Operatorilor/Agenților, la art.35 alin.(4) și (5) din Legea nr.297/2018 și la art.2 alin (9) și (10) din Ordinul nr. 3431/C din 19 august 2019, obligații în mod evident încălcate prin înscrierile incorecte la care am făcut mai sus referire.

Toate detaliile cu privire la modalitatea de înscriere a avizului specific sunt cunoscute de operatori și de agenții lor, iar potrivit art.22, art.38 și art.39 din Legea nr.297/2018, orice nerespectare a obligațiilor stabilite prin actele emise de Autoritatea de Supraveghere sau înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere cu încălcarea dispozițiilor Legii nr.297/2018 sau a Ordinul Ministrului Justiției nr. 3431/C din 19 august 2019 sunt pe de o parte sancționate ca abateri disciplinare ale operatorilor/agenților autorizați, dar în egală măsură pot atrage răspunderea civilă pentru prejudiciile create prin faptele lor.

Prima publicare a acestui articol a fost pe www.juridice.ro.