0724 371 051; 031.426.08.85
·
rnpm@regesta.ro
·
Operator autorizat de către Registrul Național de Publicitate Mobiliară
·
Luni-Vineri: 11:00 – 20:00

Info Utile

Toate informațiile utile pe care le puteți obține

Ce este Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (R.N.P.M.)?

R.N.P.M. este un sistem național electronic structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege în vederea efectuării publicității, înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege.

Funcţiile R.N.P.M. sunt:

1. Opozabilitatea ipotecii mobiliare şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori determină;

 • Art. 2420 alin. 1 din Codul civil: „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”;
 • Art. 2409 alin. 2 din Codul civil: „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel”;
 • Art. 2415 din Codul civil: „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.
2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă înregistrate anterior în R.N.P.M.
3. Publicitatea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a gajului, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, a privilegiilor.

Care este rolul Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară?

Rolul R.N.P.M. este acela de a proteja creditorii care și-au constituit ipoteci mobiliare, înscrierea conferindu-le acestora dreptul de a-și putea recupera creanța prin executarea și valorificarea bunului ipotecat, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior.
Prin consultarea R.N.P.M. se asigură creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacții ce urmează a fi încheiată cu un debitor.
Un alt rol important este publicitatea și asigurarea opozabilității față de terți a actului/ faptului juridic pentru care legea prevede această obligație :

 • Publicitatea clauzei de insesizabilitate
 • Publicitatea clauzei de inalienabilitate
 • Publicitatea clauzei de rezervă a proprietății
 • Publicitatea pactului de răscumpărare
 • Publicitatea cesiunii de creanță
 • Publicitatea declarației de rezoluțiune
 • Publicitatea declarației de reziliere
 • Publicitatea hotărârii judecătorești privind actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
 • Publicitatea regimului matrimonial
 • Publicitatea uzufructului asupra creanțelor
 • Publicitatea plății anticipate a chiriei
 • Publicitatea cesiunii creanței privind chiria
 • Alte acte/fapte juridice supuse publicității conform legii.

Cine este autorizat să înregistreze avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară?

Potrivit prevederilor Legii nr.297/2018, dreptul de a efectua înregistrări ale avizelor în Registru îl au doar operatorii autorizați de către Ministerul Justiției, în calitatea acestuia de Autoritate de supraveghere, prin ordin al ministrului justiției (pe o durată de trei ani, cu posibilitatea reautorizării) și agenții împuterniciți de operator să efectueze direct activitatea de operare în Registru.
În conformitate cu prevederile legii, toți operatorii autorizați de Autoritatea de supraveghere fac parte, începând cu data autorizării, din Corpul Operatorilor, asociația profesională constituită ope legis.
Corpul Operatorilor efectuează, la solicitarea autorităților publice și, în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit, certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere care, spre deosebire de cele înregistrate de operatori, presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii :

 • aviz de nulitate a avizelor de înscriere;
 • aviz de reactivare a avizelor de înscriere;
 • aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;
 • aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;
 • aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale, precum și orice alte avize care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorității de supraveghere.

Cine poate solicita înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru?

Numai o persoană interesată în legătură cu acea înscriere poate solicita înregistrarea unui aviz de înscriere în R.N.P.M.. Operatorul sau agentul are obligaţia legală să verifice calitatea de persoană interesată a solicitantului și răspunde pentru orice prejudiciu cauzat de neglijenṭă în cursul acestei verificări.
Persoanele interesate care pot solicita efectuarea înscrierilor pentru ipoteci mobiliare:

Creditorul ipotecar sau reprezentantul său - Orice tip de aviz de ipotecă

Debitorul obligației garantate sau reprezentantul său - Aviz de intenţie, aviz de transformare, aviz de ipotecă iniţial şi aviz de menţinere

Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său - Aviz de intenţie, aviz de transformare, aviz de ipotecă iniţial, aviz de menţinere şi aviz de extindere

Cedentul sau reprezentantul său - Aviz de cesiune a creanṭei ipotecare și aviz de cesiune a ipotecii

Fostul creditor sau reprezentantul său - Aviz modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniṭial

Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul sau reprezentanţii acestora - Aviz de nulitate, aviz de executare - privind anularea executării şi aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă

Organele competente, potrivit legii (organele de cercetare penală) prin reprezentanţii acestora - În condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3431/2019 de aprobare a formularelor de aviz de înscriere, solicitările organelor competente de înscriere a avizelor se transmit Corpului Operatorilor.

Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă iniṭial - Atunci când se solicită înscrierea unui “Sechestru asigurător”, precum și a avizelor subsecvente acestui aviz cu respectarea dispoziṭiilor legale și a deciziilor Autorităṭii de Supraveghere.

Cum se verifică dacă solicitantul este reprezentantul uneia dintre părţile interesate?

Reprezentantul părții interesate trebuie să prezinte împuternicire prin procură autentică sau împuternicire avocaţială dacă este avocat. Dacă persoana interesată este persoană juridică, repezentantul său poate fi consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.